21.05.2024 - Bodrum Besiad - Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği
Bodrum Besiad – Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği

Dernek Tüzüğü

 

 BESİAD: ‘BODRUM ESNAF SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ’ TÜZÜĞÜDÜR

 

Madde 1 : Derneğin Adı :

                 BESİAD: Bodrum Esnaf Sanayici ve İş insanları Derneği

Madde 2 : Derneğin Merkezi :

Derneğin merkezi, Muğla ili Bodrum ilçesidir. Dernek genel kurul kararı ile şube açabilir.

Madde 3 : Derneğim Amacı :

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının ve kanunların öngördüğü esaslara uygun olarak, Atatürk ilkelerine ve inkılaplarına bağlı kalarak; esnaf, sanayici ve ş adamlarının sınai, ticari, sosyo-ekonomik, eğitim ve kültür düzeyinde demokratik ve planlı bir şekilde gelişmesini sağlamaktır. Bu bağlamda teknoloji, sermaye, fikir alışverişi, eğitim ve koordinasyon demokratik ve planlı bir şekilde sağlayıp daha ileri bir düzeye ulaşmasına, yeni iş sahalarının açılmasına öncülük etmektir.

Madde 4 : Derneğin Çalışma Alanları :

Dernek, gerçekleştirilmesi için aşağıdaki çalışmaları yapar;

 1. Dernek Türk Ekonomisini kalkındırmak ve geliştirmek için esnaf, sanayici, sanatkar, bilim ve iş adamlarını bir araya getirerek ülke yararına çalışmalarda bulunmak üzere bünyesinde toplar, teşkilatlanıp kendi sahalarında gelişmeler için gerekli çalışmalar yapmaya teşvik eder. Üyelerin kapasitelerini arttırmaları ve gelişmeleri için danışmanlık bazında yardımlar sağlar.
 2. Ekonomi kurallarına uygun olarak her teşebbüsün yurt kalkınmasında milli çıkarlarımıza uygun olarak faaliyet göstermesini sağlar.
 3. Ülkemizin sosyal ve kültürel kalkınmasının sağlanması için ekonomik gücü oranında milli tasarruflarının arttırılmasını ve bu tasarrufların halka yönetilmesini teşvik eder. Milli ekonominin dışa bağımlılıktan kurtarılıp, büyüyüp, gelişmesi yolunda gerekli çalışmaları yapar.
 4. Öğretim ve eğitimi kalkınmanın temel unsuru kabul ederek, bu alanlarda öğretim kurumlarının kurulmasını teşvik eder veya bizzat gerçekleştirir. Her türlü burs verir. Genel ekonomik durum, istihdam, yatırım, ithalat ve ihracat gibi sahasında uzmanlaşmış kamu yöneticisi ve ilim adamlarına raporlar hazırlatır ve yayınlatır.
 5. Kalkınmamızın dengeli ve sosyal adalet düzeni içinde olması sebebi ile haklarının korunarak yurt kalkınmasında faydalı bir iş birliği içinde gelişmelerine yardımcı olur.
 6. Milli ekonominin gelişmesi yönünde sınai kalkınma, ihracat, yatırım ve döviz getirici alanlarda gerekli proje çalışmaları yaparak özel ve resmi kuruluşlarla iş birliği yapar.
 7. Türk ekonomisinin gelişmiş ekonomiler karşısında rekabetini sağlama yolunda uyarıcı, yol gösterici, çalışmalarda bulunur.

Her konuda Türk sanayici ve iş adamlarının ihtiyacı olan bilgileri toplamaya çalışır. Tüm dünya ülkelerini üretimleri ile fiyat ve kalite yönünden rekabet edilecek ürünlerin yapımı ve pazarlanması hususunda yatırımcılara pazar temini ve üretim giderlerinde yardımcı olur, yönlendirir.

 1. Amaç ve faaliyetlerin duyurulup, yaygınlaştırılması yolunda gazete, kitap, broşür gibi yayın organlarını kurar, basım ve dağıtımını yapar. Toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar ve kongreler tertip eder. Derneğe yardım amacıyla konser, gezi, şölen, spor müsabakaları ve benzeri faaliyetlerde bulunur.
 2. Halen mevcut ve ileride kurulacak yerli ve yabancı, özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar ve meslek teşekkülleri, vakıf, dernek, birlik ve benzeri ile doğrudan doğruya veya kendisine bağlı olarak kurabileceği kuruluşlar aracılığı ile iş birliği yapar.
 3. Ekonomiyi destelemek amacıyla araştırma yapmak üzere bir vakıf kurabilir.
 4. Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak sosyal ve lokal tesisler için taşınmazlar edinebilir, kiralayabilir ve satabilir. Bu muameleler Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.
 5. Dernek milli kültürümüzün korunması, gelişmesi için yurt içinde ve yurt dışında her türlü kültürel faaliyet ve organizasyonlar düzenler. Kültür değerlerimize sahip çıkan veya ilgi duyan her türlü kurum, kuruluş, dernek ve vakıflarla iş birliğinde bulunur. Bodrum ve Türk Kültürü’nün dünyaya tanıtılması ve taşınmasına öncülük eder. Bu amaçla geliştirilen her türlü projeyi destekler.
 6. Kurs ve seminerler düzenler, sergi açar, açılan sergi ve fuarlara katılır.
 7. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
 8. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dökümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 9. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 10. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 11. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 12. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları teftiş etmek,
 13. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 14. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır – taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 15. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda, vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 16. Uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 17. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5253 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun Hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 18. Dernek üyelerinin yiyecek, içecek gibi zaruri ihtiyaç malzemelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 19. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik yapmak,
 20. Derneğin amacıyla ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklere veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak veya oluşan platformlara katılmak,
 21. Türkiye ve Bodrum Yarımadası’nda istihdamın arttırılması için her türlü çalışmayı yapabilir, iş ve işçi bulmaya yurt içi ve yurt dışında aracılık faaliyeti yapabilir.

 

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN AYRILMA ŞART VE ŞEKİLLERİ

Madde 5 : Asli Üyelik :

   Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi temsilcileri derneğe üye olma hakkına sahiptir. Derneğe üye olmak isteyenlerin;

 1. A) Ticari ve sınai faaliyette veya bu faaliyetleri gösteren tüzel kişi temsilcileri olmaları, serbest meslek erbabı olmaları, yine ticari ve sınai alanlarda bilimsel faaliyetlerde bulunmaları,
 2. B) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olan, taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 (beş) yıldan fazla hapis cezasına mahkum olmayan, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş, TC Vatandaşı olan tüm gerçek kişi ve tüzel kişi temsilcileri derneğin internet sitesi üzerinden müracaat formunu doldurarak veya dernek merkezine başvurarak 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi ve sabıka kaydının verilmesi ile başvurular alınır. Dernek Yönetim Kurulu üyelik için takdim edilen kişiler hakkında kararını en geç 30 (otuz) gün içinde verir. Derneğe kabul bildirimi ile birlikte dernek tüzüğü kabul edilen üyeye tebliğ edilir. Dernek Yönetim Kurulu tarafından üye adayının üyeliğe kabul edildiğinin yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren 15 (on beş ) gün içerisinde kabul edilen üye tarafından giriş aidatı ödenmek zorundadır. Üyeliğe giriş aidatını belirtilen süre içinde tamamen ödemeyen başvuru sahibi üyeliğe kabul edilemez. Giriş aidatının tamamen ödenmemesi halinde başvuru sahibi tarafından yapılan kısmi ödemeler derneğe gelir olarak kaydedilir ve başvuru sahibine iade edilmez. Üyeliğe kabul ve reddin son karar mercii Dernek Yönetim Kurulu’dur.
 3. C) Dernek Yönetim Kurulu amacına uygun kişiler arasından derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış veya sağlaması öngörülen kişiler Yönetim Kurulu kararı ile ‘Fahri Üye’ kabul edilir. Fahri üye oy kullanamaz fakat istediği takdirde aidat ödeyebilir. Derneğe kayıtlı 20 yılını doldurmuş üyeler kendi talepleri olması durumunda aidat ödememe hakkına sahiptirler. Toplantılara katılabilir, fakat oy kullanamazlar.
 4. D) Dernek Yönetim Kurulu amacına uygun tüzel kişiler yönetim kurulu kararı ile tüzel üye olarak kabul edilebilir.

 

Madde 6 : Üyelerin Hakları :

 1. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.
 2. Her üye genel kurulda seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Ancak aidatını ödemeyen üyeler ile genel kurul kararı alındıktan sonra derneğe kayıt edilen üyeler yapılacak ilk genel kurul toplantısına katılamazlar.
 3. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
 4. Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz.
 5. Her üye istifa hakkına sahiptir.
 6. Her üye derneğin sosyal tesislerinden veya diğer faaliyetlerinden eşit şekilde faydalanma hakkına sahiptir.
 7. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilmez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeple ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz.
 8. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek mal varlığından hak iddia edemez ve derneğe olan borçlarını ödemek zorundadır.
 9. Üyelikten çıkarılan üyenin genel kurula itiraz hakkı vardır. Üyelikten çıkarılma kararının kendisine tebliğ edilen tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yönetim kurulu aracılığı ile itiraz dilekçesini genel kurula verir. Yapılacak ilk genel kurul toplantısında durum görüşülür. Genel kurulun verdiği karar kesindir.

 

 Madde 7 : Üyelikten Ayrılma :

   Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek üyeleri üyelikten ayrılmaya karar verdiklerinde yönetim kuruluna yazılı olarak başvuracaklardır. Yazılı istifa dilekçesinin derneğe tebliğ edildiği tarihte üyelikten çıkma gerçekleşir. Ancak, dernek üyeliğinden kendi arzuları ile ayrılmak isteyenler belirttikleri istifa tarihine kadar tahakkuk etmiş aidat ve benzeri borçlarını en geç istifa dilekçelerinin derneğe tebliğ tarihinde ödemekler mükelleftirler. İstifa eden üyenin; istifa tarihi itibarı ile dernek nezdinde tahakkuk eden aidat ve sair her türlü borcu, istifa dilekçesinin tebliğ tarihi itibarı ile ayrı bir merasime lüzum bulmaksızın muaccel olur.

 

Madde 8 : Üyeliğin Sona Ermesi :

 

 1. A) Derneğin tüzüğüne ve çalışmalarına uymayan, derneğin onur ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunan üyeler dernek yönetim kurulunca sebepleriyle birlikte disiplin kuruluna bildirilir. Disiplin kurulu, üyenin çıkarılmasına karar verirse üyenin kaydı disiplin kurulunun onayına istinaden yönetim kurulunca silinir.
 2. B) Derneklere üye olma hakkını sürekli ve geçici olarak kaybedenler.
 3. C) Aidat ve katılma paylarını ödemedikleri için iki dönem üst üste iki olağan genel kurula kabul edilmeyenler istifa etmiş sayılır.
 4. D) Her iki halde üyeliği sona eren kişiler üyeliğin sona erdiğinin bildiriminden itibaren 15 ( on beş ) gün içinde yönetim kurulu kararı ile genel kurula itiraz edebilir. İtirazlar ilk genel kurul toplantısında karara bağlanır. Üyenin süresinde itiraz etmemesi veya itirazının reddi halinde yönetim kurulu üyenin kaydını siler.

 

Madde 9 : Onursal Üyelik:

   Özel kişilerden layık görülenlere yönetim kurulu onursal üyelik verebilir. Dernekte 15 ( on beş ) yılını dolduran üyelere birikmiş borçlarını kapatmak şartı ile onursal üyelik verilir. Onursal üyelik verilen üyeler aidat ödemelerinden muaf tutulur, dernek organlarında görev alabilir; genel kurula, toplantı ve müzakerelere iştirak edebilir ve oy kullanabilirler.

 

Madde 10 :  Genel Kurul :

   Dernek tüzüğüne göre asil üyeliğe kabul edilmiş ve dernek genel kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur. Genel kurul her 3 ( üç ) yılda bir ekim ayı içinde toplanır.

Olağan toplantı dışında, genel kurul gerekli görüldüğü hallerde yönetim kurulunun oy birliği ile, denetleme kurulunun 2/3 çoğunluğu veya dernek üyelerinin 1/5’nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır. Denetleme kurulunun talebi veya dernek üyelerinin 1/5’nin isteği üzerine yönetim kurulu; genel kurulu 1 (bir) ay içerisinde toplantıya çağırmaz ise denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi dernek üyeleri arasında 3 (üç) kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

 • Katılma Hakkı: Genel kurula katılabilmek için aidat veya katılma payı borcu bulunmaması gerekir.

 

 • Çağrı Usulü: Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 ( on beş ) gün önceden; günü, saati, yeri ve gündemi belirtir bir yazı; e-postası olan üyelere e-postaya, e-postası olmayan üyeler ise normal postaya verilmek suretiyle veya mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır. ( Postada meydana gelebilecek gecikme dikkate alınmaz. ) Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılamazsa 2. Toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, altmış günden çok olamaz.

           Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri belirtilmek suretiyle iadeli taahhütlü bir yazı ile üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya 1. Fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 • Toplantı Yeri: Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ve yönetim kurulunun belirlediği yerden başka bir yerde yapılamaz.

 

 • Toplantı Yeter Sayısı: Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

           İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayı toplamının iki katından az olamaz.

 • Toplantının Yapılış Usulü: Yönetim kurulu tarafından genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin listesi düzenlenir. Genel kurula katılacak üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine gelecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler yönetim kurulu tarafından düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

        Kimlik belgesi göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanmaması halinde yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere, başkan ile iki katip üye seçilir.

Dernek üyelerin seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliği genel kurul başkanına aittir. Genel kurul gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ve katipler tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.  Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna 7 ( yedi ) gün içerisinde teslim etmekten sorumludur.

Genel kurul mahkeme (Hakim) tarafından görevlendirilen üyeler tarafından toplantıya çağırılmışsa yönetim kuruluna verilen görevler bu üyeler tarafından yapılır.

 

 • Toplantıda Görüşülecek Konular : Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yazılı konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’ u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde 12 : Genel Kurulun Görev ve Yetkileri :

               Aşağıda yazılı hususlar genel kurulunca görüşülüp karara bağlanır;

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulu raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 7. Dernek yönetim ve denetim kurallarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 8. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 9. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 10. Derneğin vakıf kurması,
 11. Derneğin fesih edilmesi,
 12. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karar bağlanması,
 13. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

 

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

Madde 13 : Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri :

  Dernek organların seçimi; gizli oy, açık tasnif usulüyle yapılır. Bunun dışındaki oylamalarda genel kurulun belirleyeceği yöntem uygulanır.

Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oyalamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla sağlanabilir.

Geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur. Seçimlerde eşit oy olanların eşit çıkması halinde öncelikle üyenin yaşının büyüklüğüne bakılır, bunun da eşit olması halinde ise kura çekimi yapılır. Diğer oylamalarda ortaya çıkacak eşitlik durumunda ise başkanın taraf olduğu karar geçerlidir.

 

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

 

Madde 14 : Yönetim Kurulu : Yönetim kurulu 12 asıl ve 12 yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.

Yönetim kurulu aşağıdaki huşuları yerine getirir;

 1. a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. b) Derneğin gelir, gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. c) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak,
 4. d) Dernek amaç ve faaliyetlerini geliştirmek için genel kurulun yetkisi ile ihtiyaç duyulan taşınmaz mal satın almak, derneğe ait ihtiyaç fazlası taşınmaz malları satmak, bina ve tesis etmek,
 5. e) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, demirbaş, taşıt, iş makinası, araç gereç alımına karar vermek,
 6. f) Her faaliyet yıl sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenlemek, denetim kuruluna sunmak,
 7. g) Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,
 8. h) Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek,
 9. i) Derneğin şubesinin açılması için kurucu üye görevlendirmek,
 10. j) Her türlü ayni ve nakdi bağışın kabul edilmesine karar vermek,
 11. k) Tüzükte belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesi için gereken her türlü harcamayı yapmak,
 12. l) Dernek bünyesinde yönetim kurulunun dönem çalışma programına ve stratejik plana uygun olarak belirleyeceği sayıda ve konularda komisyonlar kurabilir. Yönetim kurulu, üyelerden gelen komisyon tekliflerini de değerlendirerek gerekirse yeni komisyon oluşmalarını karara bağlayabilir.

Her komisyona göreve başlarken misyon, vizyon ve stratejik hedefler bildirilir. Bunlara hizmet eden projeler üretmeleri, aksi takdirde projenin hayata geçemeyeceği bildirilir.

Komisyonların amacı üyelerin dernek yönetimine daha aktif katılmalarını sağlamak ve yönetim kuruluna değişik etkinliklerin uygulanmasında yardımcı olunması kanalı ile dernek nihai hedefine hizmet etmektir. Komisyonların kurulma ve çalışma şeklini yönetim kurulu belirler.

 1. m) Üst üste 3 ( üç ) yönetim kurulu toplantısına mazeretsiz katılmayan yönetim kurulu üyesi yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu üyeliğinden düşürülür.

 

Madde 15 : Yönetim Kurulunun Çalışma Şekli :

   Derneğin idari işlemlerini yürütme şekil ve esasları yönetim kurulunca hazırlanacak ve genel kurulca onaylanacak bir iç yönetmelikle gösterilir. Yönetim kurulu görev bölümü yaparak başkan yardımcısını, sekterini ve saymanını seçilenler arasından belirler.

Yönetim kurulu en az ayda bir kez dernek idare yerinde, önceden kararlaştıracağı belirli yer ve günde çağrısız toplanır. Yönetim kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır.

 • Başkanın Görevleri :
 1. a) Ayda bir olağan toplantı yapmak, acil durumlar karşısında yönetim kurulunu lüzumuna binaen toplantıya çağırmak,
 2. b) Yapılan toplantıda genel kurulda alınan kararlar doğrultusunda derneğin çalışmalarını sağlamak,
 3. c) Yönetim kurulunun almış olduğu kararların tatbikatını yapmak,
 4. d) Tüzük gereği hareket etmeyen üyelere yazılı bir uyarı yapmak, tavrında değişiklik yapmayan üyelerin yönetim kurulu kararı ile üyeliğine son vermek.
 • Başkan Vekilinin Görevleri : Başkan herhangi bir sebeple toplantıda bulunmadığı zaman başkana vekalet eder, aynen başkanın görevlerini yürütür.
 • Muhasibin Görevleri : Muhasip üye derneğin gelir, gider hesaplarını tutar, başkanın da imzasını alarak bankadan para çeker, dernek adına yaptırılan iş karşılığında hak sahiplerine ödeme yapar, derneğin tahsilatını bankaya yatırır, sarf evraklarını başkanla beraber imzalar.
 • Yazman üyenin Görevleri : Dernek yönetim kurulu toplantılarında yazmanlık yapar, dosyalar tutar.

 

 Madde 16 : Denetleme Kurulu :

        Denetleme kurulu 3 asil ve 3 yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir. Denetleme kurulunun görevleri;

 1. a) En geç yılda bir belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini, yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek.
 2. b) Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve her yıl genel kurul toplanmasından önce hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak.
 3. c) Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak.

 

Madde 18 : Disiplin Kurulu :

Disiplin kurulu genel kurulun asil üyeleri tarafından seçeceği 3 asil ve 3 yedek üyeden meydana gelir. İlk toplantısında kendi çalışma şeklini tespit eder. Disiplin kurulu icap ettikçe kendisine yönetim kurulunca sunulan hususlarda karar verir.

Madde 19 :Derneğin eski yönetim kurulu başkanlarından oluşur. Kurul, ilk toplantısında kendi çalışma şeklini tespit eder. Kurulun görevi BESİAD ile ilgili tüm konularda istişare, tespit, öneri, uyarı destek üretmektir. Çalışmaların sonuç raporları toplantıların ardından yönetim kuruluna sunulur.  Raporlar hüküm niteliğinde değil, istişare ve tavsiye niteliğindedir. Sunulan rapor yönetim kurulu bir sonraki yönetim kurulu toplantısında görüşülür. Rapor istişare niteliğinde kabul edilerek yönetim kurulu tarafından objektif yaklaşımla gündem maddesi olarak görüşülür. Kurulun sekretarya ve toplantı faaliyetleri için BESİAD yönetim ofisi ve yönetim asistanı değerlendirilir.

 

Madde 20 : Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi :

    Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 ( otuz ) gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde 21 : Derneğin Şubelerinin Kuruluşu :

    Dernek, gerek görülen yerlerde genel kurul kararı ile şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca, yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, dernekler yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine bilgi verir.

Madde 22 : Şubelerin Görev ve Yetkileri :

    Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 Madde 23 : Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler :

    Şubenin organları; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu 5 asil ve 5 yedek, denetim kurulu ise 3 asil 3 yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

Madde 24 : Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği :

    Şubeler genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin olağan genel kurulu 2 ( iki ) yılda bir eylül ayı içerisinde şube yönetim kurulunca verilecek gün, yer ve saatte toplanır. Şubeler genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini, toplantının yapıldığı tarihi izleyen 30 ( oyuz ) gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal dengelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her 20 ( yirmi ) üye için bir (1) arta kalan üye sayısı 10 ( on )’ dan fazla veya toplam üye sayısı 20 (yirmi)’den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel merkez genel kuruluna katılır. Ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevlerinden ayrılırlar.

Madde 25 : Aylık Aidat Miktarları :  

     Dernek üyelerinin aylık aidat miktarı 2019 yılından itibaren yıllık 1200(bin iki yüz)TL, aylık 100(yüz) TL ve giriş aidatı 2.500(iki bin beş yüz) TL’dir.  Bu miktarı arttırmaya genel kurul yetkilidir. Aidat bedelleri, aylık veya yıllık olarak ödenir. Aylık aidat ödemeleri yılın ilk ayından itibaren başlamak kaydıyla aylık olarak ödenir. Yıllık aidat ödemesini ilgili yılın Haziran ayının 30. Gününe dek ödenmiş olması, dernek üyeliği yükümlülüğüdür. Son ödeme günü sonrasında aidat ödemesini yapmamış olan üyeye yönetim kurulu tarafından, aidat ödemesinin yapılması hususunda yazılı bir ödeme talebi tebliğ edilir. Anılı tebliğde ödenmemiş aidat borcunun 3 ay (90 gün) mehil içinde ödenmesi talep edilir. Tebliğ edilen ödeme talebinde, üyeye tanınan mehil içerisinde aidat ödemesini yapmamış olan üyenin üyeliğine, dernek yönetim kurulu tarafından son verilir. Ödenmemiş aidat borçlarından kaynaklı olarak üye hakkında yasal yollara başvurmak suretiyle aidat alacakları tahsili yoluna gidilir.

Madde 26 : Derneğin Gelirleri :

 1. Üye aidatları,
 2. Giriş ücreti,
 3. Dernekçe tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Her türlü bağış ve yardımlar,
 6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 7. Derneğin yürüteceği ekonomik faaliyetlerden ve hizmetlerden elde edilen gelir,
 8. Dış ülkedeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan sağlanan yardımlar.

Madde 27 : Defter ve Kayıtlar :

    Dernek aşağıdaki yazılı defterleri tutar;

 1. a) Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.
 2. b) Yönetim kurulu karar defteri: Yönetim kurulunun kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
 3. c) Gelen ve giden evrak defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kayıt olur.
 4. d) Gelir ve gider defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
 5. e) Demirbaş eşya kayıt defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
 6. f) Alındı belgesi kayıt defteri: Dernek gelirinin toplanmasında kullanılacak olan alındı belgeleri en küçük olan cildinden başlamak üzere alt alta yazılmak suretiyle bu deftere kayır olunur.

Dernek, bütçesinin 500.00-TL’yi geçmesi halinde :

26/d maddesinde yazılı defterin yerine,

 1. a) Yevmiye defteri,
 2. b) Büyük defter,
 3. c) Envanter defteri tutar.

Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usulü Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Dernekçe tutulacak tüm defterlerin noter veya İl Dernek Müdürlüğü’nden tasdikli olunması zorunludur.

Madde 28: Hesap Dönemi :

     Hesap dönemi bir takvim yılıdır. 1 ocakta başlar, 31 aralıkta sona erer. Kuruluş aşamasında ise kuruluş tarihinde başlar, 31 aralıkta sona erer.

  Madde 29: Gelir – Giderlerde Usul :

    Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde, banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesi kapsamında bulunan ödemeler için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, gider pusulası bu kapsamda bulunmayan ödemeler için Gider Makbuzu düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara bedelsiz mal ve hizmet teslimleri, Ayni Yardım Teslim Belgesi; kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Bu belgeler müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu 50 (elli) asıl ve 50 (elli) koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığı ile yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernek tarafından bastırılır. (Yukarıda belirtilen form veya makbuzların Dernekler Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen ölçülerde olması zorunludur.)

belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 (beş) yıl süre ile saklanır.

Alındı Belgelerinin Biçimi : Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri yönetmelik ekinde gösterilen (EK-17) biçim ve ebatta yönetim kurul kararı ile bastırılır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu, elli asil ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler veya yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgelerinin belirtilen nitelikte olmaları zorunludur.

Alındı Belgelerinin Bastırılması ve Kontrolü : Alınacak yönetim kurulu kararı doğrultusunda matbaaya bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlemlerinde kusur bulunup bulunmadığı sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri matbaadan sayman üye tarafından bir tutanakla teslim alınır.

Alındı Belgelerinin Deftere Kaydı : Dernek saymanınca teslim alınan alındı belgeleri, Alındı Belgesi Kayıt Defteri’ne kaydedilir. Alındı belgelerinin eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.

Alındı belgesi ciltlerinin bastırıldıktan sonra tamamı numarası en küçük olan alındı belgesi cildinden başlamak üzere defterin yalnızca başlangıç, bitiş ve serisi sütunları doldurularak her bir satırda bir alındı belgesi cildi gösterilecek şekilde alt alta yazılmak sureti ile kaydedilir. Defterin diğer sütunları, alındı belgesi ciltlerinin gelir tahsil edecek kişilere teslim edilmesi veya teslim edilen alındı belgesi cildinin iade edilmesi sırasında doldurulur.

Tamamı kullanıldığı halde herhangi bir nedenle iade edilen alındı belgelerinin kullanılmayan yaprakları tespit edilerek sayman ve iade eden kişi tarafından tutanak altına alınır. Bu şekilde iade edilen alındı belgesi ciltleri, gelir tahsil edecek başka bir kişiye verilebilir veya yaprakları üzerine büyük harflerle görünebilecek şekilde iptal yazılarak bir daha kullanılmaz.

Alındı belgelerinin kaybolması ve çalınması halinde bir tutanakla tespit edilir ve en kısa sürede dernekler birimine haber verilir.

Alındı Belgelerinin Kullanımı :  Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyece imza karşılığı verilir ve kullandıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defteri’nde gösterilir.

Alındı belgeleri; sabit boyalı, sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle, okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yapraklarının üzerine ‘İPTAL’ ibaresi yazılıp her ikisi de koparılmadan ciltte bırakılır.

Form şeklinde bastırılan alındı belgeleri, elektronik sistemler aracılığı ile doldurulduktan sonra aslı, ödemede bulunana verilir, sureti dosyasında muhafaza edilir.

Yardım Toplama Yetki Belgesinin Düzenlenmesi ve Kullanılması : Dernek adına gelir tahsil edecek kişi ve kişiler yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden yetki belgesi, ( Dernekler Yönetmeliği EK-19) yönetim kurulu tarafından 3(üç) nüsha olarak düzenlenerek, yönetim kurulu başkanınca onaylanır ve bir sureti dernekler birimine verilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlanır.

Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurulunun görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurullarının yetki belgelerinin yukarıdaki esaslara göre yeniden düzenlenmesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine ver görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıtıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi halinde verilmiş olan yetki belgelerinin yönetim kuruluna bir hafta içerisinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi her zaman yönetim kurulu kararıyla iptal edilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca 15(on beş) gün içerisinde dernekler birimine bildirilmek zorundadır.

Gelirlerin Teslimi : Dernek adına gelir tahsil etmekte yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları 30(otuz) gün içerisinde derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak tahsilatı 1.000-TL’yi geçenler otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç 2(iki) işgünü içinde derneğin bankadaki hesabına yatırmak zorundadır.

Derneğin kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak, yönetim kurulunca belirlenir.

Madde 30 : Derneğin Harcamaları :

     Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda yönetim kurulu tarafından belirlenecek miktarda başkana ödeme yetkisi verilebilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karar bağlanır.

Derneğin paraları milli bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek başkan veya vekili ile yönetim kurulu üyelerinin çift imzası ile mümkündür.

Madde 31 : Derneğin Borçlanma Usul ve Esasları :

   Derneğin amaçları doğrultusunda hazırlanacak projelerin gerek hazırlanma aşamasında gerekse uygulanması esnasında 1.000-TL kadar ihtiyaç duyulacak ödeneğe yönetim kurulu kararı ile bu miktardan fazlası içinde genel kurul kararı ile kamu ve özel bankalar ile kişi veya kişilere borçlanabilir. Borçlanmalar hiçbir zaman derneğin bütçesini aşamaz.

Madde 32 : Derneğin İç Denetim Şekilleri :

    Derneğin iç denetimi, dernek kanunu ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ayrıca gerek görüldüğü zaman dernek, dışarıdan ehliyetli kişi veya kişilere de denetlendirilir.

Madde 33 : Bildirim Yükümlülüğü :

    Derneğimiz mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Alınacak nakdi yardımların bankalar aracılığı ile alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. (Yönetim kurulu tarafından)

Madde 34 : Lokal Açılması :

    Üyelerimizin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere, mülki idari amirinin izni ile lokal açar. Lokalin iş ve işlemlerini yürütmek üzere yönetim kurulu kararı ile sorumlu bir müdür tayin edilir. Sorumlu müdür, dernek lokalinin mevzuatı ve ruhsatı uygun olarak işletilmesinden sorumludur. Sorumlu müdür değişikliği 15 (on beş) gün içerisinde mülki amirine bildirir.

Sorumlu müdür yönetim kurulu kararı ile ücretli veya fahri olarak görevlendirilir. Sorumlu müdürün dernek üyesi olması şart değildir.

Lokal Yönergesi: Lokal yönetim kurulunca dernekler yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan yönergeye göre işletilir. Lokal yönergesinde aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur.

 1. a) Lokalin çalışma şartları,
 2. b) Lokal müdürünün görev ve yetkileri,
 3. c) Dernek lokalinde yapılacak faaliyetler ve verilecek hizmetler,
 4. d) Dernek üyelerinin ve misafirlerin lokalden yararlanma şekilleri,
 5. e) Lokalde alkollü içki kullanılıp kullanılamayacağı, kullanılacaksa şart ve şekilleri,
 6. f) Lokalin konferans, seminer, yemek, nişan, düğün vb. toplantılar için dernek üyelerine tahsis edilme şart ve şekilleri

Lokalden Yararlanma: Lokalden yararlanacak üyelere, dernek üyeliğine kabul kararının tarih ve sayısı ile dernek başkanının imzası bulunan lokal kimlik kartı verilir. Üyeler lokalde bulundukları sürece bu kimliği üzerlerinde taşıma ve denetimler sırasında bu kartı göstermek zorundadır.

Lokale, derneğe üye olmayan giremez ancak üyelerin beraberlerindeki misafirler lokale kabul edilebilir. Misafirler lokalde bulundukları sürece misafir kartlarını ilk bakışta görülecek şekilde üzerlerinde taşımak zorundadırlar.

Madde 35 : Değişikliklerin Bildirilmesi :

    Derneğin yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikler, genel kurul toplantı sonuçları, dernek organlarında meydana gelen değişiklikler, tüzükte yapılan değişiklikler ve taşınmaz malların tapuya tescil tarihinden itibaren en geç 30(otuz) gün içerisinde mülki amire bildirilir.

Madde 36 : Platform Oluşturulması :

    Dernek, amaçları ile ilgilisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer dernek, vakıf, sendika vb. sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilir. Bu platformların oluşturulabilmesi için genel kurul kararı ile yönetim kuruluna yetki verilir. Yönetim kurulu bu yetkiye binaen derneği temsil etmek için kişi veya kişileri görevlendirir. Bu platformun faaliyete başlayabilmesi için temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir.

 

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

 

Madde 37 : Tüzük Değişikliği :

    Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi genel kurulundur. Genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az 2/3’nün toplantıda hazır bulunması şarttır. Birinci toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz ve her iki toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile tüzük değişikliği yapılır.

Tüzükte yapılan değişikliklerin eski ve yeni şeklini gösterir iki suret, tüzüğün yeni şekli dört suret olarak hazırlanıp genel kurulu izleyen 30 ( otuz ) gün içinde mülki amirine verilir.

 

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde 38 : Derneğin Feshi :

    Derneğin genel kurul tarafından tasfiye edilmesi; Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.

İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler tüzüğün 12. Maddesine göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin fesih edilmesi kararlaştırıldıktan sonra tasfiye işlemleri genel kurul tarafından son yönetim kurulu üyelerinden oluşturulan kurulca yapılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak, varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin borçlu olduğunun tespiti halinde derneğin alacaklarına çağrıda bulunur ve varsa mallara paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacakları tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçluların ödenmesinden sonra kalan para ve mal varlığı son genel kurul tarafından belirlenecek yere bırakılır.

Tasfiye kurulu, tasfiye işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben durum 7 (yedi) gün içerisinde bir yazı ile mülki amirliğine bildirilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler, tasfiye tutanağında gösterilir.

Tasfiyenin Mahkeme Kararı ile Yapılması : Genel kurul toplanamaz hale geldiğinde, tasfiye kurulunca tasfiye işlemleri yapılmamışsa yahut dernek mahkeme kararıyla fes edilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları mahkeme kararıyla derneğin merkezindeki amacına yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip olan derneğe devredilir.

Bu durumda derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasına müteakip, durum ilgili mülki amire bildirilir.

Hüküm Eksikliği : Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda 5253 Sayılı Dernekler Kanunu, bu konuda hüküm bulunmayan konularda da 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

 

KURUCU ÜYELER

Başkan                                                M.Engin OLCAY

Başkan Yardımcısı                             Muzaffer DAĞCEZ

Dernek Saymanı                                Ahmet SARAÇ

Dernek Sekreteri                               Meral GÜNDAY

Üye                                                      Ahmet GÜMÜŞ

Üye                                                      Deniz EYİNÇ

Üye                                                      Funda BİLGİ

Üye                                                      Hamit GÜNAL

Üye                                                      Mustafa GÜNDOĞ

Üye                                                     Uğur Cemil CANEL

 

 

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN                                              NESLİHAN NAZLIOĞLU

BAŞKAN YARDIMCISI                     MURAT OĞAN

GENEL SEKRETER                             SERKAN DEVECİ

SAYMAN                                         MURAT ÖZKAYA

ÜYE                                                  ŞEMSİ OZAN

ÜYE                                                  HAFİZE DİLEK ÖZ

ÜYE                                                  YILMAZ ALGÜL

ÜYE                                                  ELVAN BİLGİN

ÜYE                                                  NAZLI AYDOĞAN

ÜYE                                                  ŞEHVAL ÖZTÜRK

ÜYE                                                  TEVFİK KOÇ

ÜYE                                                  KAMİL ABUZER KÜSÜLÜ