21.05.2024 - Bodrum Besiad - Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği
Bodrum Besiad – Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği

KVKK AYDINLATMA METNİ

BESİAD (KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU)

AYDINLATMA METNİ

Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve BESİADin kişisel veri dernek  faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnin üyelerimiz, kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla BESİAD tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres               : Emin Anter Bulvarı Kıbrıs Şehitleri Cad. Oasis AVM, B/14, 48400 Bodrum/Muğla

Telefon            : 0533 2715832

E-posta            : info@bodrumbesiad.com.tr

İnternet sitesi   : https://www.bodrumbesiad.org.tr/

MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

Kişisel veriler tarafımızca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek
 • Kurumsal iletişimi sağlamak
 • BESİAD güvenliğini sağlamak
 • İstatistiksel çalışmalar yapabilmek
 • İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde, derneğin iş ve işlemlerini ifa edebilmek
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak
 • BESİAD ile ilişkide bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak
 • Yasal raporlamalar yapmak
 • Üyelere yönelik fayda sağlayan projeleri uygulamak
 • İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek
 • BESİAD hukuk işlerinin icrası/takibini yapmak

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

BESİAD üyelerine ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, BESİAD tarafından üyeler lehine geliştirilmiş projelerle sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların dernek organları tarafından yapılması ve ilgili proje süreçlerinin yürütülmesi, genel kurul çalışmalarının yapılması, BESİAD- ticari işletmesi tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, BESİAD’in proje veya ticari işletmesinin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve BESİAD’ın ve BESİAD’la  üyelik veya iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde BESİAD’ın üyeleri ve proje ortakları ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

 

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel veriler; internet sitesi, mobil uygulama ve sosyal mecralardaki bilgi ve talep formları, akıllı telefonlara indirilen aplikasyonlar gibi elektronik ortamlar aracılığıyla yahut fiziki ortamlarda toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:

 • Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
 • Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması
 • Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla BESİAD’ın meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması
 • Kişisel verilerin BESİAD’ın herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması
 • Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi
 • Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması

MADDE 5: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve BESİAD’e başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Kişisel verilerin işlendiği veri envanterini görmeyi talep etme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Saygılarımızla;

Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği

Yönetim Kurulu