24.04.2024 - Bodrum Besiad - Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği
Bodrum Besiad – Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği

BESİAD Tüm Adaylara Yönelik Kent Yetki Şartnamesini Sundu

BESİAD Tüm Adaylara Yönelik Kent Yetki Şartnamesini Sundu

Bodrum Esnaf ve Sanayici İş İnsanları Derneği (BESİAD), seçim sürecinde adayların projelerini dinlemek ve iş dünyası olarak sorularını yöneltip tespit ettikleri sorunların çözümlerini öğrenmek için Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir adayı Aydın Ayaydın ve Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun ile CHP Muğla Büyükşehir adayı Ahmet Aras ve Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandolinci ile bir araya geldi.

Bodrum Gündem Haber

Bodrum ve Muğla başkanlarının birlikte yönetecekleri ilçenin majör sorunlarının ve gelecekte yaşanması muhtemel sorunların çözümleri hakkındaki fikirlerini öğrenmek amaçlı olarak bu toplantıları organize ettiğini belirten BESAD 12.Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Nazlıoğlu, beklentilerinin vaatlerden çok daha ötede, süreç ve sonuç odaklı gerçek çözümlerin sağlanması yönünde olduğunu belirtti.

Neslihan Nazlıoğlu, şu ana kadar il ve ilçe bazında her iki güçlü adaya da yer verdikleri toplantıların oldukça olumlu bir süreci içerdiğini belirterek yaptığı açıklamasında şunları söyledi;

“Yerel yönetimler, bugünün dünyasında küresel rekabetçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın kilit aktörlerinden biridir. Yerel yönetimlerden beklentimiz; hesap verir, şeffaf, katılımcı ve kapsayıcı bir yerel yönetim anlayışı ile ulaşımdan ekonomiye, akıllı, çağdaş ve insan odaklı, sürdürülebilir şehirler, kentler inşa etmeleridir. Rekabet gücüne sahip, çağdaş yaşama elverişli ve insan odaklı kentleşme ülkemizin gündemini oluşturmalıdır.

Umuyorum ki önümüzdeki yerel seçimler genel seçim mantığında ilerlemek yerine kentlerdeki yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik somut projeleri tartışacağımız bir zemin oluştursun.

Yerel yönetimler demokrasinin aşağıdan yukarıya inşa edilmesinde büyük rol sahibi.  yerindenlik ilkesi, merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki yetki ve görevlerin paylaşımının düzenlenmesi açısından kilit bir kavram. Vatandaş tercihinin dikkate alınması ve yetki ve sorumluluğun halka en yakın birimler tarafından yerine getirilmesi, hizmetlerin etkinliği açısından önem taşır.

“Siyasette Daha Çok Kadın Görmek İstiyoruz!”

Siyasette daha fazla kadın görmek istiyoruz. Siyasi partilerin merkezi ve yerel örgütlenmelerinde kadınlara yer açılmalı. Bunun için kota uygulamalarının etkisi ölçülmeli ve sonuca göre alternatif yolların denenmesi gerekiyor.”

İş insanları olarak Bodrum’un kalkınmasında, ekonomik istikrarlılığının geliştirilip sağlanmasında yerel yönetimlerin de merkez yönetim kadar etkisi olduğunu vurgulayan Neslihan Nazlıoğlu, bu nedenle tüm adaylara yönelik bir talep listesi oluşturduklarını da belirtti. Kent yetki şartnamesi olarak da görülmesi gereken taleplerinin Bodrum’un hem ekonomik, hem kültürel, hem de turizmde kalkınmasına faydası olacağını belirtti.

Neslihan Nazlıoğlu açıklamasına şu şekilde devam etti; “Yerel yönetimler kırsal ve kentsel alanlarının bütününde ve kendi yönetim sınırları içinde ana hedeflerini ve önceliklerini belirleyerek 5 yıllık programlarını, bu programın bütçe kaynaklarını mutlaka oluşturmalıdır.

Sivil bir beklenti olarak 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Yerel İdareler Seçiminde kentimizi yönetmeye aday olan siyasi parti gözetmeksizin bütün Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkan Adaylarına sesleniyoruz.

Biz, halkın içinden çıkmış sivil bir beklenti olarak, belediye başkanlığınız döneminde;

Biz, “sağlıklı ve erişilebilir su”, “kanalizasyon”, “elektrik”, “internet”, “çöp” gibi temel ihtiyaçları karşılayacak zorunlu hizmet alanlarının “proje” olarak önümüze konmasını istemiyoruz. Patlayan boruları, kesilen elektriği, yol çukurlarını, toplanmayan çöpleri konuşmak istemiyoruz.

Biz Bodrumun kimlikli kent için marka ürünü olan Bodrum mandalinasını dünya çapında tanıtacak ve geliştirecek ve koruyacak  projelerinizi duymak istiyoruz

Biz, kimlikli kent için 1960’lar da ortaya çıkan Bodrum mimarisinden taviz verilmemesini istiyoruz

Biz kimlikli sokaklar ve meydanlar istiyoruz, uluslararası düzeyde acentelerin tanıtım broşürlerine koyabileceği kültür sanat etkinliklerinin olmasını istiyoruz,

Biz geleceğimizin temeli olan gençlerimizin spor faaliyetlerini yürütüp toplum içinde kalmaları ve duyarlı gençlik için spor tesislerinin yapılmasını, var olan sahaların açılmasını, çocuklarımızın yüzme için Milas ve Muğla’ya gönderilmesini istemiyoruz.

Bodrum’umuzun üst ve altyapısı ile çevre kalitesinin arttırılmasının, tarihi, doğal, sosyal ve kültürel değerlerin korunmasının, sağlıklı, güvenli, kaliteli, ekonomik ve çağdaş yaşam ortamlarının oluşturulmasının ve kentte yaşayanların müşteri değil kentsel hizmetlere eşit ulaşma hakkına sahip bireyler olarak görülmesinin temel hedefiniz olmasını istiyoruz.

Yöntemlerinizin “ben” değil “biz” mantığıyla konulara yaklaşmak olmasını istiyoruz. Yerel yönetimlerin katılımcılığı benimseyen, temel kentsel sorunları toplumun tüm katmanlarının mutabakatı ile çözüleceğine inanan, şeffaf, hesap vermeye ve demokratik denetime açık, gücünü bir takım kişi ve gruplardan değil halktan alan yönetimler olmasını istiyoruz.

Biz, yönetim kavramı çerçevesinde kenti ilgilendiren tüm kararların kapalı kapılar arkasında pazarlanmasını değil, halkın önünde tartışılmasını istiyoruz. Belediye Meclis toplantılarında olduğu gibi Belediye encümen kararlarının da halka duyurulacak şekilde yapılmasını istiyoruz.

Biz, Belediyelerin başta İmar Komisyonu olmak üzere tüm komisyonlarında ilgili meslek odalarının yer almasını istiyoruz.

Biz artık kamu yararına aykırı plan uygulamalarını durdurmak için yargıya başvurmak değil, kentimizde yapılan örnek uygulamaları tüm Türkiye’ye duyurmak istiyoruz.

Biz, kenti ilgilendiren kararların belediye meclislerinden önce kent konseylerinde tartışılmasını ve şekillendirilmesini istiyoruz. Belediye Meclisine gelen konularda Kent konseyinin görüşünün mutlaka okunmasını istiyoruz.

Biz, kentte yaşayan farklı sosyal kesimleri bölen, parçalayan değil, ortak yaşam ve dayanışma bilincinin geliştirildiği yeni kamusal mekanların üretilmesini istiyoruz.

Biz, kentimizde ve yakın çevresinde bulunan kamuya ait arazi ve yapıların satışına ya da özelleştirilmesine engel olunmasını istiyoruz.

Biz, plan değişiklikleri ya da yeni planların, kişi ve gruplara hizmet aracı olarak kat ve emsal artışı sağlamak, yeni konut alanları, alışveriş merkezleri, sanayi alanları elde etmenin bir aracı olarak değil, kentimizde eksiklikleri hissedilen yol, otopark, okul, sağlık ocağı, park, yeşil alan, oyun alanı, spor tesisleri gibi sosyal donatı ve teknik altyapı alanları elde etmenin bir aracı olmasını istiyoruz.

Biz afet ve deprem tehlike ve riski dikkate alan afete duyarlı planlama yaklaşımının geliştirilmesini istiyoruz. Artık kentimizde sıvılaşma alanlarının, taşkın alanlarının, heyelan alanlarının yerleşime açılmasını, insan hayatlarının tehlikeye atılmasını istemiyoruz. Kentimizin deprem senaryosu ve afet master planının bir an önce oluşturulmasını istiyoruz.

Biz artık kentimizin kamu alanlarının, tarım topraklarının, sit alanlarının kaçak ve ruhsatsız yapılaşmalarla elden çıkarılmasını istemiyoruz. Yerel yönetimler tarafından kaçak yapılaşma girişimi başlamadan, etkin ve caydırıcı bir mücadele yürütülmesini istiyoruz. Biz mevcut kaçak yapılaşmalarla oluşmuş bölgelerde yaşayan halka sağlıklı, planlı konut alanları ile ucuz arsa üretilmesini istiyoruz.

Biz, hangi temiz enerji türleriyle, nerelerde ve hangi ölçekte enerji üreteceğinizi bilmek istiyoruz.

Biz, yaşam konforunun azaldığı alanlarda kentsel dönüşüm projelerinin yapılmasını, ancak bugüne kadar görülen rant odaklı uygulamaların aksine, demokratik ve katılımcı bir anlayışla, halkın barınma ihtiyacı temelinde, kültürel, tarihi, yerel ve özgün dokuyu koruma ve kent çıkarlarını gözetilmesini istiyoruz.

Biz, kentsel ulaşımın kamusal bir hizmet olarak algılanmasını, araç değil, insan odaklı politika ve projeler üretilmesini istiyoruz. Özel araç odaklı çözümler yerine toplu taşımacılığa önem veren ulaşım sistemlerinin planlanmasını, raylı ve denizyolu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine öncelik verilmesini istiyoruz.

Biz, bizi temsil edecek yerel parlemento da görev alacak ekip üyelerinizin hangisinin hangi konularda çalışacağına yönelik programınızı ilan etmenizi istiyoruz.

Biz, geçmişte alınan eksik ya da hatalı kararları önümüze koyup hesaplaşmayı değil, nasıl yasal ve meşru çözümler üreteceğinizi bilmek istiyoruz.

Biz, Bodrum’da var olan aktif sivil toplum örgütlerinden ya da diğer paydaşlardan hangi alanda ve hangi projelerde yararlanmak istediğinizi öğrenmek istiyoruz.

Biz, yaşam zorluğu içinde olan kentli kesimlerin (yaşlılar, kadınlar, yoksullar, üniversite öğrencileri) hangi sorunlarının, hangi paydaşlarla ve nasıl bir bütçeyle çözüleceğini ilan etmenizi istiyoruz.

Biz, doğal çevre bileşenlerinin (kayalıklar, ormanlıklar, kumsallar, dereler, çayırlar, meralar, makilik ve fundalıklar vb) nasıl korunacağını ya da nasıl kullanılacağını ilan etmenizi istiyoruz.

Biz, sokakta ya da doğal ortamda yaşayan canlılar için ne tür projeler geliştirdiğinizi öğrenmek istiyoruz.

Biz, Bodrum turizm değerlerinin geliştirilmesine ilişkin ne tür çözümler üreteceğinizi bilmek istiyoruz.

Biz, engelli vatandaşların kenti kullanmasına yönelik ne tür çözümler ürettiğinizi ilan etmenizi bekliyoruz.

Biz, sanayi türündeki alanların mevcut ve gelecekteki sorunlarına yönelik çözümlerinizi öğrenmek istiyoruz.

Biz, kıyıların kullanımına yönelik somut çözüm önerilerinizi bekliyoruz.

Biz, kentsel vergilere (emlak, çöp, çevre, tabela vb) yönelik proje önerilerinizi bilmek istiyoruz.

Biz, Bodrum’da hangi sokakların sağlıklaştırılması gerektiğine yönelik önerilerinizi bekliyoruz.

Biz, ticari ve bireysel denizcilik faaliyetlerine yönelik kapasite/yer/bütçe önerilerinizi ve nasıl gerçekleştirebileceğinizi ilan etmenizi bekliyoruz.

Yerel yönetimlerin bütün oda ve sivil toplum kuruluşları ile kenti değerlendirmek için istişare kültürünü geliştirerek ortak kararların verilmesini bekliyor ve istiyoruz

Lütfen bize bütün adaylarımıza yetki verebilmemiz için; “Göreve geldiğimizde sizlerle birlikte hepsini yapacağız” şeklinde çerçeve söylemlerle değil, bunu sivil toplum örgütleriyle birlikte nasıl organize edeceğinizi, araç ve yöntemlerinizi nasıl kullanacağınızı ve hayata geçirebileceğinizi , Neyi?, Nasıl?, Ne zaman?, Kimlerle?, Nasıl bir bütçeyle? Gerçekleştireceğinizi açık ve net olarak belirtmenizi bekliyoruz.”

 

Yorumlar
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ